Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
van TKM Diacarb B.V.

1. ALGEMEEN

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij TKM Diacarb als (potentieel) verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt.

1.2. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3. Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

2. AANBIEDINGEN / TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST, MEERWERK

2.1. Alle aanbiedingen van TKM Diacarb zijn vrijblijvend. De overeenkomst komt tot stand met de orderbevestiging van TKM Diacarb dan wel, bij gebreke daarvan, op het moment dat TKM Diacarb uitvoering gaat geven aan de offerte.

2.2. Getoonde of verstrekte modellen of beschrijvingen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde dienst of zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

2.3. TKM Diacarb zal op verzoek van de wederpartij alle door deze aangegeven ver-anderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijs uitvoerbaar zijn en met het recht de meerprijs in rekening te brengen.

2.4. TKM Diacarb is slechts gebonden aan mededelingen of inlichtingen van onderge-schikten van TKM Diacarb nadat en voor zover deze door TKM Diacarb schriftelijk zijn bevestigd.

2.5. Bij proefplaatsingen van zaken door TKM Diacarb bij de opdrachtgever, rust op de opdrachtgever de verplichting als bruiklener van de zaak totdat de zaak door de opdrachtgever aan TKM Diacarb is geretourneerd dan wel met betrekking tot die zaak een koopovereenkomst is gesloten tussen TKM Diacarb en opdrachtgever.

2.6. TKM Diacarb heeft het recht in voorkomend geval meerwerk of meerlevering van zaken te leveren tot een maximum van 10 % van de geoffreerde hoeveelheid met verhoging van de factuurwaarde voor hetzelfde percentage.

3. PRIJZEN

3.1. Alle prijzen zijn af fabriek/magazijn en exclusief BTW.

3.2. De verpakking van geleverde of bewerkte zaken is niet in de prijs berekend en wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Verpakking wordt niet teruggenomen.

3.3. Wijzigingen in arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen of materialen en/of valutakoerswijzigingen, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie, geven TKM Diacarb het recht deze door te berekenen zonder enige verdere opslag. De prijzen zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door TKM Diacarb onder normale omstandigheden en gedurende de normale werktijden.

4. AFLEVERING / LEVERTIJD

4.1. Met de gebruiker overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

4.2. Aflevering geschiedt af- fabriek/magazijn. Indien TKM Diacarb het vervoer van de goederen, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, organiseert TKM Diacarb zulks voor risico van de afnemer en gaan eventuele aanspraken van afnemer in verband met bedoeld vervoer op TKM Diacarb niet verder dan de aanspraken die TKM Diacarb tegen de vervoerder kan doen gelden.

4.3. Indien TKM Diacarb op verzoek van de opdrachtgever vervoer organiseert, dient de opdrachtgever te allen tijde op afroep beschikbaar te zijn voor het aan- of afleveren van zaken of diensten.

4.4. De opdrachtgever is jegens TKM Diacarb verantwoordelijk voor deugdelijke en tijdige instructies met betrekking tot en uitvoering van alle installaties, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor het overeengekomen werk aan de te (de)monteren zaak en/of de juiste werking van de ge(de)monteerde zaak.

4.5. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade en kosten van TKM Diacarb en/of derden, ontstaan door niet deugdelijke of tijdige nakoming van de ingevolge dit artikel op de opdrachtgever rustende verplichtingen.

5. BETALING

5.1. Facturen van TKM Diacarb dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum voldaan te worden op de door TKM Diacarb aan te geven wijze. Betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.

5.2. In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de opdrachtgever, ongeacht of TKM Diacarb ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.

5.3. In geval van niet tijdige betaling is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd als ook alle in verband met de inning gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

5.4. De opdrachtgever kan slechts bezwaar maken tegen een factuur binnen de betalingstermijn.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1. TKM Diacarb behoudt zich de eigendom van door haar geleverde of te leveren zaken voor, totdat integraal aan haar voldaan zullen zijn:

6.1.a. de door de opdrachtgever verschuldigde prestaties voor alle krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, als ook krachtens overeenkomst verrichte of te verrichten diensten;

6.1.b. vorderingen wegens tekortschieten van de opdrachtgever in de nakoming van overeenkomsten met TKM Diacarb;

De opdrachtgever berekent in verband met het eigendomsvoorbehoud van TKM Diacarb geen bewaringskosten.

6.2. Indien de wederpartij uit of mede uit de in lid 1 bedoelde zaak een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak, die TKM Diacarb voor zichzelf doet vormen en houdt de opdrachtgever deze voor TKM Diacarb als eigenaar, totdat aan alle verplichtingen als in lid 1 bedoeld, is voldaan.

7. ZEKERHEID

7.1. Indien er goede grond bestaat dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van TKM Diacarb terstond genoegzame en in de door TKM Diacarb gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de opdrachtgever daaraan niet heeft voldaan, is TKM Diacarb gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

7.2. Indien de opdrachtgever aan een verzoek als bedoeld in lid 1 niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen direct opeisbaar.

8. KLACHTEN, ONDERZOEKSPLICHT, VERJARING EN NAKOMING

8.1. De opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de geleverde zaken of diensten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dan kan de opdrachtgever daarop geen beroep meer doen, indien hij TKM Diacarb daarvan niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na levering, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven.

8.2. Tekortkomingen die aan het voorziene gebruik van een geleverde of bewerkte zaak niet of nauwelijks in de weg staan, kunnen niet tot reclame leiden, waardoor bedoelde zaken geacht worden te zijn geaccepteerd door de opdrachtgever. TKM Diacarb zal bedoelde tekortkomingen met inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden alsnog corrigeren.

8.3. Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden recht-vaardigen, dat de geleverde zaak of dienst niet aan de overeenkomst be-antwoordt, verjaren door verloop van één jaar na levering.

8.4. Beantwoordt het geleverde niet aan de overeenkomst, dan is TKM Diacarb te harer keuze slechts gehouden tot levering van het ontbrekende, herstel of vervanging van de geleverde of bewerkte zaak dan wel het opnieuw verrichten van de dienst, zonder evenwel tot meer gehouden te zijn dan het in artikel 9 bepaalde.

9. GARANTIE AANSPRAKELIJKHEID SCHADEVERGOEDING

9.1. TKM Diacarb staat met inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in voor deugdelijke levering van zaken of diensten en voor beantwoording daarvan aan de door de opdrachtgever verstrekte specificaties. Adviezen ter zake van te leveren zaken of diensten worden vrijblijvend door TKM Diacarb gegeven, zonder dat deze tot enigerlei aansprakelijkheid van TKM Diacarb kunnen leiden.

9.2. TKM Diacarb staat niet in voor gebreken die ontstaan aan of door of het gevolg zijn van:

9.2.a. de niet inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;

9.2.b. normale slijtage;

9.2.c. montage/installatie of reparatie door derden of de opdrachtgever zelf;

9.2.d. de toepassing van enige overheidsvoorschriften inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen of bewerkingen;

9.2.e. in overleg met de opdrachtgever aangewende of gebruikte materialen, zaken of werkmethoden;

9.2.f. door TKM Diacarb van derden betrokken onderdelen, voor zover deze derden in verband daarmede geen verplichtingen jegens TKM Diacarb hebben.

9.3. De aansprakelijkheid van TKM Diacarb is beperkt tot het in artikel 8.4 bepaalde, waarbij de schadeplichtigheid nimmer verder reikt dan factuurwaarde van de betreffende overeenkomst. Aansprakelijkheid voor schade anders dan aan personen of zaken, waaronder bedrijfsschade en (in)directe (gevolg)schade is uitgesloten, tenzij sprake is van grove schuld of opzet van TKM Diacarb.

9.4. TKM Diacarb is niet aansprakelijk voor schending van intellectuele eigendoms-rechten van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever. Evenmin is TKM Diacarb aansprakelijk voor beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde modellen, gereedschappen en andere zaken.

9.5. TKM Diacarb bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet ondergeschikten voor wier gedragen TKM Diacarb ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

9.6. De opdrachtgever vrijwaart TKM Diacarb ter zake van alle aanspraken van derden in verband met nakoming van de overeenkomst dan wel tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van TKM Diacarb in deze voorwaarden jegens de opdrachtgever is uitgesloten.

10. ONTBINDING/BEVRIJDING

10.1. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit deze overeenkomst voortvloeit, voldoet, alsmede in geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling of ondercuratelestelling van de opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is TKM Diacarb te harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. TKM Diacarb is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen.

10.2. Indien de behoorlijke nakoming door TKM Diacarb ten gevolge van een of meer omstandigheden, die niet voor haar rekening komen, waaronder de omstandigheden in het volgende lid genoemd, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, heeft TKM Diacarb het recht de overeenkomst te ontbinden.

10.3. Omstandigheden, die in ieder geval niet voor rekening van TKM Diacarb komen, zijn:

Gedragingen van personen van wie TKM Diacarb bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan TKM Diacarb bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt; werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers waaronder energie-, nuts- en telecomdiensten, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging.

11. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

11.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen TKM Diacarb en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij TKM Diacarb als eisende of verzoekende partij kiest voor de volgens de wet bevoegde rechter elders.

11.2. Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het on-redelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking in zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Neem contact op

TKM Diacarb B.V.
Hoofdweg 50
2908 LC Capelle a/d IJssel
Nederland
T:+31 (0)10 45 999 45
F:+31 (0)10 45 999 43
E-mail: info@tkmdiacarb.com